Nguyễn Khánh Trung

Bác sĩ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bác sĩ Thương hiệu.
Viện trưởng Viện đào tạo Bác sĩ Thương hiệu

123